NIF Zrt.

 

 

Tisztelt Elnök Asszony!

Megkeresését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylésként kezeljük és az alábbiakról tájékoztatjuk.

Hivatkozással a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságnak (továbbiakban: NIF Zrt.) másolatban megküldött – a Budakalászi Polgármesteri Hivatalban 2019. október 9-i több témában tartott megbeszélésről készített emlékeztetőre, valamint az info@nif.hu-ra csatolmányként megküldött levelében foglalt kérdésekre, az alábbiakról tájékoztatjuk.

1/ pont: „lakóhelyünket - Budakalász, Dunapart I – érintő az M0 autópálya északi szektorának tervei milyen szakaszban vannak, és a kivitelezése milyen ütemben várható” „… milyen törvényi és jogszabály hivatkozás alapján kell értelmeznünk a kisajátítás, védősáv és nyomvonal fogalmát …”

Tárgyi területet az M0 autóút északi szektor két szakasza érinti. Az M0 útgyűrű északi szektor 2. és 11. sz. főutak (75+445 – 78+345 kmsz) közötti szakasz és az északi Duna-híd, valamint az M0 autóút északi szektor 11. sz. főút és a 10. sz. főút közötti szakasz.

Az M0 útgyűrű északi szektor 2. és 11. sz. főutak (75+445 – 78+345 kmsz) közötti szakasz és az északi Duna-híd projekt megvalósult, a szükséges kisajátítások megtörténtek.

Az M0 körgyűrű bezárásának következő, még nem megvalósult szakasza az M0 autóút északi szektor 11. sz. főút és a 10. sz. főút közötti szakasz, mely jelenleg tervezési előkészítés alatt áll. Kivitelezésére a vonatkozó elrendelés és a szükséges forrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. A kivitelezés ütemezéséről eredményes kivitelezési közbeszerzési eljárást követően tudunk információt adni.

A tervezés jelen fázisában rendelkezésünkre álló engedélyezési tervek és engedélyek szerint a Duna-parti beépített területek kisajátítással nem érintettek. A hamarosan módosuló helyi építési szabályzatban az érintettség megjelenítésre kerül.

Az M0 északi szektorral kapcsolatos főbb szabályozások az alábbiak:

·         Az 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről szól. Ezen sávon, azaz nyomvonalon belül kerül megvalósításra az M0 pályája és kapcsolódó létesítményei. A budakalászi üdülőterületen a nyomvonal határát meghatározó pontoknak az autóút tengelypontjaitól mért távolsága 250 méter. E területet jelöli Budakalász Város helyi építési szabályzata 1. sz. melléklete (továbbiakban: Szabályozási terv) szaggatott vonalakkal, mint „az M0 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonal-tengelye és védőtávolsága”.

Ez összhangban áll a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltakkal, miszerint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben megjelölt gazdasági terület kivételével nem nyilvánítható beépítésre szánt területté

b) a Kormány által, a megvalósítandó gyorsforgalmi út számára rendelettel megállapított nyomvonalat, a tervezett csomópontokat, valamint jellemző hossz- és keresztszelvényeket tartalmazó dokumentációval (a továbbiakban: jóváhagyott tanulmányterv) rendelkező gyorsforgalmi út tengelyétől számított 250-250 méter széles területsáv.

 

·         A gyorsforgalmi utak vonatkozásában

o    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdése határozza meg a közút tengelyétől számított távolságot, melyen belül a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges ezen bekezdésében felsorolt tevékenységekhez. Ez a távolság külterületen a közút tengelyétől számított ötven méter, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méter, továbbá bizonyos esetben a közút területének határától számított két méter távolság.

o    az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 38. §-a rendelkezik a védőterületekről.

          Ezt szakmai gyűjtőnéven védőtávolságnak, vagy védősávnak nevezzük.

·         Közérdekű cél megvalósításához szükséges kisajátításról rendelkezik többek között a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (35/B., 35/C., 43. §), a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény. Ez utóbbi a 3. § (1) bekezdésében rendelkezik arról, hogy kisajátításnak mikor van helye.).

2/ pont: „a Budakalász Dunapart I Kedves utca és Tulipán utca által határolt (Hrsz: 0205/10 ) Gátőr utca kinek a tulajdonában, és kinek a kezelésében van, ennek a területnek (0205/10 hrsz. számú terület környéki, már kisajátított és nem létező telkek) a térképszelvénynek történő rendezésére mikor kerül sor, illetve kinek a feladata”

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. § (1) bekezdése szerint eljárva a NIF Zrt. az építtetője az M0 útgyűrű északi szektor 2. és 11. sz. főutak (75+445 – 78+345 kmsz) közötti szakaszának és az északi Duna-hídnak. A fenti jogszabály szerint a NIF Zrt. vagyonkezelői jogot szerez az országos közút fejlesztéséhez, valamint a helyi közút létesítésének céljára megvásárolt és kisajátított földrészleten, vagyonkezelői joga a közúti beruházás forgalomba helyezésével megszűnik. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően az Önkormányzat a helyi utak kezelője. A  Kkt. alapján az Önkormányzat a helyi közutak tulajdonosa. A helyi közutak vagyonátadása a végleges telekalakítások lezárultával valósulhat meg.

Az M0 útgyűrű északi szektor 2. és 11. sz. főutak (75+445 – 78+345 kmsz) közötti szakasz és az északi Duna-híd projekt keretén belül megvalósult kisajátítások miatt szükséges végleges területrendezés a NIF Zrt. koordinálásában még folyamatban van. A telekalakítási vázrajzok részletes kidolgozása, záradékolási-, majd telekalakítási eljárását követően kerülnek átvezetésre a térképen a végleges ingatlanhatárvonalak, a jelenlegi ütemezés szerint még ez évben.

Csatoljuk a tervezés jelen fázisában rendelkezésünkre álló műszaki terv (Budakalászi csomópont általános helyszínrajza) vonatkozó részének másolatát, amelyre Társaságunk jelenleg építési engedéllyel rendelkezik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll, és annak felhasználói jogosultságával Társaságunk kizárólagosan rendelkezik. Társaságunk a dokumentumot kizárólag megtekintés céljából bocsátja rendelkezésre, így az felett Ön sem rendelkezési, sem felhasználói jogot nem szerez. A felhasználói jog megsértése kártérítési felelősséget von maga után.

Üdvözlettel,

 

NIF Zrt.

1134 Budapest, Váci út 45.

Kommentek

A hozzászólások megtekintéséhez kérlek jelentkezz be!